VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY

Využití Vedlejších Energetických Produktů

Zajišťujeme kompletní dodávky sorbentů a obchodování s VEP (Vedlejší Energetické Produkty). VEP vznikají při výrobě elektrické a tepelné energie po spalování tuhých paliv nebo během procesu odsíření spalin. Samozřejmostí je zajištění dopravy těchto materiálů automobilovou nebo nákladní vlakovou dopravou.Certifikované produkty

kolaz
  • Popílek (z klasických nebo fluidních kotlů)
  • Struska, škvára, ložový popel
  • Energosádrovec
  • Granulát, Stabilizát
  • Zemědělské hnojivo CalSulf


Společnost EP Sourcing a.s. je členem Asociace pro využití energetických produktů, která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro VEP a podílí se také na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu.

ASVEP


Využití Vedlejších Energetických Produktů

Popílky jsou využívány pro výrobu betonů, pórobetonů, cihlářské výroby, výroby cementu, suchých omítkových a zdících směsí nebo výrobu umělého kameniva, či keramického zboží.

Struska je využívána pro násyp zemních těles pozemních komunikací, zásyp opěrných konstrukcí, zásyp a obsyp liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) nebo ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků.

Energosádrovec je běžně využíván při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu, nebo při výrobě omítkových směsí.

Granulát, Stabilizát je certifikovaná směs VEP a pojiva. Využívá se hlavně ke zpevnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a jiných liniových staveb, výstavbu hrází, modelaci terénu, rekultivace území apod.

Zemědělské hnojivo CalSulf se používá pro základní hnojení sírou a vápníkem zemědělských plodin ve všech půdních a klimatických podmínkách. Lze ho doporučit především k hnojení olejnin (ozimá řepka, slunečnice, mák, hořčice, aj.) plodin náročných na síru, obilnin, jetelovin a ke hnojení zelenin, zvláště pak košťálovin.

f2
v1

Ostatní produkty

Lupek
Používá se v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy. V původním stavu je těžený lupek štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

Aditiva – vápno, vápenec, močovina
Přísady do výrobního procesu při spalování sirnatých paliv v teplárnách a elektrárnách. Vápencové výrobky se významnou měrou podílí na snížení úniku emisí oxidů síry do ovzduší. Močovinu dodáváme zejména pro redukci emisí NOx.

Vodou chlazená granulovaná metalurgická struska GGBFS, Vzduchem chlazená struska ASC, Ocelová struska
Jedná se o produkty a přísady do výroby cementu a betonu.

Naše společnost zajišťuje prodej suchých a vlhčených VEP vhodných pro rekultivaci ve vybraných lokalitách jak v ČR, tak i v rámci EU (dle REACH). Popis a certifikáty jednotlivých VEP poskytujeme na vyžádání. V rámci holdingu EPH můžeme doporučit case study v oblasti VEP také v Německu, Anglii, Itálii, Francii a Slovensku, kde společnost EPH působí.